Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w ramach projektu konkursowego „Postaw na siebie II” planuje w latach 2017-2018 wsparcie dla swoich 165 klientów. Na jego realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano kwotę 1.249.500 zł, przy jednoczesnym wkładzie własnym w wysokości 220.500 zł.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja mieszkańców Jeleniej Góry, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. Cele szczegółowe:

 1. podniesienie kwalifikacji przez osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 2. wzrost motywacji do poszukiwania zatrudnienie przez osoby zagrożone ubóstwem
  i wykluczeniem społecznym,
 3. wzrost aktywności zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 4. podwyższenie kompetencji społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 5. zmniejszenie barier zdrowotnych utrudniających osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Rekrutacja uczestników rozpoczęła się 01.10.2017 r. Do udziału w projekcie zaproszono osoby wymagające intensywnej aktywizacji, wsparcia w różnych sferach życia rodzinnego, społecznego i zawodowego, a jednocześnie wyrażające chęć współpracy.

W ramach realizacji projektu wsparciem zostaną objęte osoby będące klientami MOPS, w wieku powyżej 15 r.ż., bierne zawodowo, bezrobotne i zatrudnione, należące do jednej z nw. grup:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ww. ustawy;
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
 • rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby z niepełnosprawnościami; rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnym, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad tym dzieckiem;
 • osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia.

Dla każdego uczestnika projektu zostanie stworzona indywidualna ścieżka uczestnictwa w projekcie wynikająca z diagnozy jego potrzeb i możliwości. Pracownik MOPS przy wsparciu lidera KIS, specjalisty ds. pracy socjalnej i doradcy ds. os. niepełnosprawnych przedstawi dostępne usługi aktywnej integracji i wspólnie z uczestnikiem zdecyduje o ich wyborze.

 
Przy realizacji kontraktów i indywidualnych programów na zasadach kontraktu socjalnego wykorzystywane będą usługi o charakterze:

 1. społecznym (obligatoryjne dla każdego uczestnika): organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami, tj. asystent osoby niepełnosprawnej, organizowanie i finansowanie usług wspierających animację lokalną (zatrudnienie lidera KIS), organizowanie i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, tj. konsultant rodziny, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla os. usamodzielnianych, w tym os. opuszczających pieczę zastępczą, organizowanie i finansowanie kosztów wolontariatu, tj. o charakterze teatralnym i arteterapeutycznym, organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, organizowanie i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym oraz w zakresie kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych realizowane w formie warsztatów i porad indywidualnych, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu), organizowanie i finansowanie usług integracyjnych obejmujących edukację społeczną i obywatelską;
 2. zawodowym: uczestnictwo w KIS, staże zawodowe, prowadzenie poradnictwa zawodowego, skierowanie do ZAZ i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ;
 3. edukacyjnym: kursy i szkolenia, skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, nauki na poziomie wyższym (w przyp. wystąpienia potrzeby dla osób pozostających lub opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej);
 4. zdrowotnym: skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej, sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniaących. psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

Wszelkie działania w ramach projektu będą bezpłatne.

Do pobrania:
1. Regulamin obowiązujący
2. Ankieta rekrutacyjna